24 Jul 2012

PERINTAH BERPUASA & MENUTUP AURAT

bismillahirrahmanirrahim

alhamdulillah,bersyukur kepada allah kerana masih lagi diberi keizinan untuk teman menukil sedikit ilmu untuk dikongsikan.semoga apa yang teman toleh nie dapat sama-sama kita mengambil manfaat dengan sebaiknya.


$ygƒr'¯»tƒ tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä |=ÏGä. ãNà6øn=tæ ãP$uÅ_Á9$# $yJx. |=ÏGä. n?tã šúïÏ%©!$# `ÏB öNà6Î=ö7s% öNä3ª=yès9 tbqà)­Gs? ÇÊÑÌÈ 
 

183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, (al-baqarah).

Ayat diatas telah menerangkan kepada kita tentang kewajiban berpuasa kepada semua umat manusia yang beragama islam.

Apabila kita berpuasa,maka secara automatiknya kita telah menunaikan tanggungjawab seorang muslim yang juga merupakan salah satu daripada rukun islam sekaligus menunaikan kewajipan yang di perintahkan allah.namun begitu,apakah dengan puasa kita lengkap menjadi seorang muslim sejati?adakah perintah allah hanya kepada puasa semata-mata.mari sama-sama kita fikirkan.

gambar hiasanTanggungjawab menutup aurat


Setiap manusia mempunyai tanggungjawab yang perlu ditunaikan.tanggungjawab menunaikan rukun islam tak dapat tidak wajib di laksanakan bagi setiap muslim.begitu juga dengan menutup aurat.ia juga merupakan tanggungjawab yang wajib ditunaikan bagi laki-laki yang muslim dan wanita-wanita yang muslimah.
Firman allah s.w.t:


@è% šúüÏZÏB÷sßJù=Ïj9 (#qÒäótƒ ô`ÏB ôMÏd̍»|Áö/r& (#qÝàxÿøtsur óOßgy_rãèù 4 y7Ï9ºsŒ 4s1ør& öNçlm; 3 ¨bÎ) ©!$# 7ŽÎ7yz $yJÎ/ tbqãèoYóÁtƒ ÇÌÉÈ 
 

30. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".(an-nur).


Firman allah s.w.t lagi:


@è%ur ÏM»uZÏB÷sßJù=Ïj9 z`ôÒàÒøótƒ ô`ÏB £`Ïd̍»|Áö/r& z`ôàxÿøtsur £`ßgy_rãèù Ÿwur šúïÏö7ム£`ßgtFt^ƒÎ žwÎ) $tB tygsß $yg÷YÏB ( tûøóÎŽôØuø9ur £`Ïd̍ßJ胿2 4n?tã £`ÍkÍ5qãŠã_ ( Ÿwur šúïÏö7ム£`ßgtFt^ƒÎ žwÎ)  ÆÎgÏFs9qãèç7Ï9 ÷rr&  ÆÎgͬ!$t/#uä ÷rr& Ïä!$t/#uä  ÆÎgÏGs9qãèç/ ÷rr&  ÆÎgͬ!$oYö/r& ÷rr& Ïä!$oYö/r&  ÆÎgÏGs9qãèç/ ÷rr& £`ÎgÏRºuq÷zÎ) ÷rr& ûÓÍ_t/  ÆÎgÏRºuq÷zÎ) ÷rr& ûÓÍ_t/ £`ÎgÏ?ºuqyzr& ÷rr& £`Îgͬ!$|¡ÎS ÷rr& $tB ôMs3n=tB £`ßgãZ»yJ÷ƒr& Írr& šúüÏèÎ7»­F9$# ÎŽöxî Í<'ré& Ïpt/öM}$# z`ÏB ÉA%y`Ìh9$# Írr& È@øÿÏeÜ9$# šúïÏ%©!$# óOs9 (#rãygôàtƒ 4n?tã ÏNºuöqtã Ïä!$|¡ÏiY9$# ( Ÿwur tûøóÎŽôØo £`ÎgÎ=ã_ör'Î/ zNn=÷èãÏ9 $tB tûüÏÿøƒä `ÏB £`ÎgÏFt^ƒÎ 4 (#þqç/qè?ur n<Î) «!$# $·èŠÏHsd tmƒr& šcqãZÏB÷sßJø9$# ÷/ä3ª=yès9 šcqßsÎ=øÿè? ÇÌÊÈ  


31. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (an-nur).

Kedua-dua ayat diatas menerangkan kepada kita tentang kewajiban menutup aurat bagi semua yang bergelar muslim.lihatlah,perintah menutup aurat untuk kaum hawa lebih panjang daripada perintah untuk kaum adam.ini menunjukkan betapa menjaga aurat bukan perkara yang remeh.


gambar hiasanBerpuasa tetapi tidak menutup aurat.


Jika kita mampu berpuasa menahan lapar dan dahaga,kenapa tidak mampu untuk menutup aurat?orang yang berpuasa akan diberikan ganjaran oleh allah s.w.t dengan ganjaran yang berlipat kali ganda,begitu juga dengan menutup aurat,orang yang menutup aurat akan diberikan pahala dan yang ingkar akan mendapat balasan diakhirat kelak.kita berpuasa kerana allah,mengapa tidak menutup aurat kerana allah?bukankah kedua-duanya perintah allah?nak tunggu seru baru mahu menutup aurat?bukankah sudah lama seruan menutup aurat diturunkan?

Tepuk dada Tanya iman.

Sempena ramadhan yang penuh barokah ini,marilah sama-sama kita bermuhasabah diri kita sejauh mana tahap puasa kita.apakah kita tidak mahu kelebihan pahala dari allah yang berlipat ganda dibulan mulia ini??renung-renungkanlah. Sekian.


No comments: